HJÄLP BARN HITTA HEM

 

Ta hand om framtidens hjältar idag.
Erbjud familjehem tillsammans med Aliva.

 

BLI FAMILJEHEMSÖK FAMILJEHEM

JOUR- OCH FAMILJEHEM

Vi rekryterar samt utreder familjehem och jourhem. Våra familjehem samlar kompetens för att hantera varierande problematik – även skyddsplaceringar med kort varsel. Dessutom erbjuder vi kontaktfamiljer och avlastningsfamiljer.

HANDLEDNING

Vi handleder alla familjehem enligt individuella behov. Dessutom erbjuder vi varierande och individanpassat annat stöd: utbildningar, gruppträffar, samhällsorientering och studiecirklar.

STÖD TILL SOCIALTJÄNST

Aliva Familjehem AB har kapaciteten att bistå i upprättandet av genomförandeplaner och vårdplaner enligt BBIC. Vi åtar oss även andra uppdrag kring barnet. Våra konsulenter erbjuder enskilda avtal medplacerande kommun kring myndighetsutövning. Vi åtar oss även andra uppdrag kring barnet.

BARNETS SUPERKRAFT

Barn vill skydda världen i superhjältedräkt. Men det är världens uppgift att skydda barnen. Det fastslås bland annat i Barnkonventionen som är lag i Sverige sedan den 1 januari 2020.

Som familjehemsförälder tar du ställning för barns rättigheter. Du erbjuder akut eller stadigvarande plats till barn som placerats genom beslut av Socialtjänsten. Det kan gälla en frivillig placering enligt Socialtjänstlagen (SoL), eller en tvingande placering enligt Lag om vård av unga (LVU). Ditt engagemang kan bli kort eller pågå länge. Under placeringstiden kommer du vara en viktig stöttepelare för barn i deras utveckling.

Aliva finns vid familjehemmets sida under hela tiden. Vi ser till att våra familjehem är utbildade och uppdaterade. Skydda barnen idag  så att de kan rädda världen imorgon.

ALIVA ARBETER MED KVALITET

Aliva Familjehem AB är ett lokalt företag med kontor i Halmstad och bedriver sedan början av 2016  konsulentstödd familjehemsvård. Företagets grundare, Anna Lundqvist, har genom åren skapat en verksamhet med tydligt fokus på barnets bästa, uppdragsgivarnas behov och stabila familjehemsengagemang. Samtlig personal arbetar heltid. Aliva utgår från lagar och förordning, BBIC och en anknytningsteoretisk grund.

Aliva Familjehem AB samlar erfaren och formellt kompetent personal som arbetar utifrån en samsyn kring vikten av evidensbaserade metoder och tydliga etiska och yrkesmässiga regler. I verksamheten finns socionomer och terapeuter. Tillsammans samlar vår personal ihop mer än 30 års erfarenhet av arbete med barn och unga.

Kvalitetsarbetet ska genomsyra allt vi gör. Våra utredningar ska vara lika ambitiösa som stödet till familjehemmen, och dokumentationen ska hålla hög standard.

Aliva Familjehem AB är ett val för dig som vill se tydligt fokus på professionellt arbete.

 

 

 

Anna Lundqvist

Verksamhetschef och familjehemskonsulent

 

Kvinna 30 år med mörka glasögon<br />

Sarah Lundvist

Behandlingsassistent

Christina Lavin

Utbildningsansvarig och familjehemskonsulent

Nina Annasdotter

Samordnare  och familjehemskonsulent