att
bli familjehem

För att överhuvudtaget kunna bli jour- eller familjehem måste du ha fyllt 18 år. I övrigt gäller de krav på utredning och lämplighet som socialtjänsterna tillämpar. Vi välkomnar alla intresseanmälningar, men vi är noga med kraven för barnens skull.

1. INTRESSE

Fyll i en intresseanmälan själv eller med en konsulent. Vi gör en första screening av  skyddsfaktorer.

HÄMTA BLANKETTER

5. BEDÖMNING

Vår utrecning resulterar i en intern lämplighetsbedömning utifrån identifierade risk- och skyddsfaktorer. Vid en positiv bedömning registreras du som familjehem.

2. BEGÄR UTDRAG

Utdrag krävs från alla vuxna i hushållet. Vuxna barn måste uppvisa utdrag ur belastningsregistret..

HÄMTA INFORMATION

/

6. MATCHNING

Familjehemmet matchas mot inkommande förfrågningar och presenteras för socialtjänster i behov av att placera.

3. BRA-FAM

Vi fyller i socialstyrelsens screeningformulär tillsammans med dig under ett möte. 

HÄMTA BRA-FAM

HÄMTA INFORMATION

4. UTREDNING

Vi gör en internutredning av familjen, som kan bestå av intervjuer, referenser och skattningar.

HÄMTA INFORMATION

1. INTRESSE

Fyll i en intresseanmälan själv eller med en konsulent. Vi gör en första screening av  skyddsfaktorer.

HÄMTA BLANKETTER

2. BEGÄR UTDRAG

Utdrag krävs från alla vuxna i hushållet. Vuxna barn måste uppvisa utdrag ur belastningsregistret..

HÄMTA INFORMATION

3. BRA-FAM

Vi fyller i eller tar in socialstyrelsens screeningformulär tillsammans med dig under ett möte.

HÄMTA BRA-FAM

4. UTREDNING

Vi gör en internutredning av familjen, som kan bestå av intervjuer, referenser och skattningar.

5. BEDÖMNING

Vår utrecning resulterar i en intern lämplighetsbedömning utifrån identifierade risk- och skyddsfaktorer. Vid en positiv bedömning registreras du som familjehem.

/

6. MATCHNING

Familjehemmet matchas mot inkommande förfrågningar och presenteras för socialtjänster i behov av att placera.

1. INTRESSE

Fyll i en intresseanmälan själv eller med en konsulent. Vi gör en första screening av  skyddsfaktorer.

HÄMTA BLANKETTER

3. BRA-FAM

Vi fyller i socialstyrelsens screeningformulär tillsammans med dig under ett möte. 

HÄMTA BRA-FAM

2. BEGÄR UTDRAG

Utdrag krävs från alla vuxna i hushållet. Vuxna barn måste uppvisa utdrag ur belastningsregistret..

HÄMTA INFORMATION

4. UTREDNING

Vi gör en internutredning av familjen, som kan bestå av intervjuer, referenser och skattningar.

5. BEDÖMNING

Vår utrecning resulterar i en intern lämplighetsbedömning utifrån identifierade risk- och skyddsfaktorer. Vid en positiv bedömning registreras du som familjehem.

/

6. MATCHNING

Familjehemmet matchas mot inkommande förfrågningar och presenteras för socialtjänster i behov av att placera.

HÄMTA INFORMATION

VI MATCHAR DIG MOT BARNEN

När en familj godkänts av Aliva tar matchningsprocessen vid. Den innebär att placerande socialtjänst ställer upp vissa krav, och vi ser om familjehemmet kan möta barnets behov. Behoven kan handla om geografisk avgränsning, att en familjehemsförälder är hemma på heltid eller erfarenhet av arbete med specifik problematik – til exempel skyddsplaceringar. Om familjehemmet bedöms lämpligt presenterar vi det för socialtjänsten. Våra presentationer är utformade för att vara professionella och minnesvärda.

 En intresserad socialtjänst måste göra sin egen utredning. En formell utredning är myndighetsutövning och sådan får inte privata verksamheter ta över. Det mest korrekta är alltså att betrakta familjehemskonsulentens utredning som ett underlag eller en bedömning – material till socialtjänsten. Alivas utredning är däremot inte bortkastad tid på något sätt. Eftersom vi är så pass noggranna får socialtjänsterna stor hjälp av vårt arbete, vilket vanligtvis förkortar myndighetens arbetsprocess väldigt mycket. Alivas utredningar har ett gott rykte om sig att vara gedigna. När vi presenterar familjehem tas vår presentation på allvar.

 Socialtjänsten fattar slutligen ett självständigt beslut. Om alla inblandade parter samtycker blir familjen ett familjehem.

VILKEN TYP AV FAMILJEHEM KAN MAN BLI?

Som familjehem kan man rikta in sig på olika typer av placeringar och problematik. Man kan välja mellan att ta uppdrag i egenskap av:

Vanligt familjehem
Ett vanligt familjehem fokuserar på långsiktiga placeringar där tanken är att barnet ska bo kvar i familjen.

Jourhem
Som jourhem tar man emot akuta placeringar med kort varsel – ofta på grund av omedelbart omhändertagande enligt LVU. Hur länge barnet stannar i familjen kan variera men utgångspunkten är alltid att placeringen är tillfällig.

Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj engagerar du dig enstaka dagar under en period. Hur engagemanget och perioden ser ut bestämmer vi tillsammans utifrån barnets behov i varje enskilt fall. Du kan vara kontaktfamilj till ett eller flera barn.

Ett familjehem kan också vara förstärkt i någon grad, vilket bland annat betyder att minst en förälder är hemma på heltid.

 

 

VI VÄGLEDER OCH GER STÖD

Att ta emot ett placerat barn är en stor omställning och ett stort ansvar.

Aliva Familjehem AB har till primär uppgift att handleda familjehemmen och tillhandahålla andra råd och stödinsatser som familjehemmet behöver. Vi utgår från forskning och beprövad erfarenhet (evidens), och har olika verktyg i vår verktygslåda. Förutom enskild handledning erbjuder vi även utbildningar, studiecirklar, grupphandledning, och samhällsorientering.

UTBILDNINGAR
Våra familjehem får snarast möjligt gå Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i”. Därefter erbjuder vi löpande utbildningar efter behov. 

STUDIECIRKLAR
Alla familjehem får löpande fördjupningsmaterial, ofta i form av relevant litteratur. Det händer att vi sätter ihop en studiecirkel i ett relevant ämne och låter familjehemmen lära tillsammans.

GRUPPHANDLEDNING
Gruppbaserat lärande kan också handla om att få handledning tillsammans med andra. Då är det inte studiematerial, utan den enskildes upplevelser och vardag som står i fokus.

SAMHÄLLSORIENTERING
Som familjehem har man kontakt med skola, sjukvård, socialtjänst, och eventuellt även habiliteringen, psykiatrin, föräldrar… ja, många. Det kan bli både rörigt och kännas övermäktigt. Aliva Familjehem ser till att familjehemmen orkar genom att bistå i alla kontakter på det sätt som situationen kräver.