HITTA FAMILJEHEM

Den här sidan vänder sig till dig som behöver hitta ett familjehem åt ett eller flera barn. Läs mer om våra förhandsbedömningar, vårt kvalitativa arbete och hur du lättast kommer i kontakt med oss angående möjlighet till placering. 

VÅRA BEDÖMNINGAR

Det sägs ofta att privata familjehemsverksamheter utreder sina egna familjehem. Vi säger att vi gör en förhandsbedömning, och att socialtjänsterna står för utredningarna.
Våra bedömningar är fackmannamässigt och fullvärdigt utförda enligt myndighetsstandard.

Bedömningsprocessen (“Utredningsprocessen”) kan se lite olika ut från fall till fall men inleds alltid med screening enligt BRA-Fam. Vi bedömer statiska respektive dynamiska risk- och skyddsfaktorer. Vi inhämtar alltid de registerutdrag som krävs, och genomför alltid personliga djupintervjuer med enskilda. Självklart kontrollerar vi även gentemot referenser i form av privatperson och eventuell tidigare placeringskommun. Vi gör minst ett hembesök.

Utredningarna kan även baseras på skattningar enligt ASQ, KASAM, Familjen i Samhället eller SCL-90.

Våra nya utredningar innehåller en tydlig BBIC-analys och ett kapitel med bedömning av barnets bästa enligt Barnkonventionen.

VÅRA FAMILJEHEM

Aliva Familjehem AB erbjuder alla typer av familje- och jourhem. Verksamheten är särskilt inriktad på kraftigt förstärkt familjehemsvård. Våra familjehem finns huvudsakligen i Halland och Skåne, men vi erbjuder även placeringsmöjligheter i kranskommunerna. Den samlade specialkompetensen och erfarenheten möter särskilt väl problematik inom områdena funktionshinder (neuropsykiatriska diagnoser) och hedersproblematik.

Vi utbildar alla våra familjehem och utbildningsinsatserna pågår under hela samarbetet. Genom kraftiga utbildningsinsatser skapar vi resursstarka och tåliga enheter, som naturligtvis har stöd av Aliva Familjehem i alla lägen. Vi kräver och förmedlar ett tydligt barnperspektiv och god förmåga till samarbete med placerande socialtjänst.

Resultatet av vårt arbete visar sig i våra livskraftiga relationer: de äldsta familjehemmen har vi samarbetat med i åtta sju år i olika sammanhang, och de är fortfarande kvar

STÖDET TILL KOMMUNEN

Aliva Familjehem AB  ger fullvärdigt stöd till familjehemmen på uppdrag av socialtjänsten. Stödet är kvalificerat och anpassas till form och frekvens efter familjehemmets enskilda behov. Vi fullgör den dokumentationsplikt som följer enligt myndighetsstandard. Vi kan social dokumentation.

Om kommunen har behovet kan verksamheten åta sig uppdrag kring barnet. Det har hittills handlat om umgängesstöd, utkast till genomförandeplaner enligt BBIC, månadsrapportering kring barnet och en rad andra önskemål i stort och smått.

Det finns även möjlighet att skriva avtal med enskilda medarbetare för direkt myndighetsutövande uppgifter.

VI HAR RAMAVTAL
Vi har olika ramavtal. Det innebär att vi uppfyller de kvalitetskrav som normalt ställs för att verksamheten ska godkännas